Eco friendly, natural and organic products made with love for you and our planet
Shopping Cart

Arvo Eyewear

Weird Waves Eco-Sunglasses Cheeta Stripe

490,00 kr 700,00 kr

ABOUT THE PRODUCT

Everyone is different in their own way. For those who choose to live life a little differently and be a weird wave, these glasses are for you. 

These eyewear are crafted using M-49 bio-acetate material, which is mixed with recycled plastic sourced from around the world. Bio-acetate is a 100% renewable, recyclable, and natural material that is free from fossil fuels or harmful chemicals. Additionally, the lenses provide 100% protection from UVA and UVB. In addition, they are dyed with waterbased ink, so they are also reef-safe and skin-safe.  

The glasses are made to order, so only when an order is placed, they are produced. By doing this, it allows Arvo to effectively track their carbon footprint and ensure they aren't overproducing. 

KEY BENEFITS

Made with 100% recycled plastics + M-49 Bio-Acetate

+ 100% UVA/ UVB protection

+ Made in small batches in the USA

+ Made to order

+ Waterbased ink

 

ABOUT THE BRAND

Arvo Eyewear designed their shades out of their Hawaii office right next to the ocean – sun protection is the most important thing to them. Their sunglasses are handcrafted in small batches with premium, earth-friendly materials to ensure durability, comfort & 100% protection from UV rays.

 

Reviews

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
Shipping

All packages are shipped from our warehouse in Norway.

Shipping in Norway

We ship with Bring - "pakke i postkassen" for 89 NOK per package with tracking. Once you order your products, and the shipping is initiated, you will receive shipping information and your tracking number in an email. 

Order processing time: 1-2 working days (usually within the day - our warehouse manager is a miracle worker!)

Delivery time: 2-5 working days

We usually deliver your package between 2-5 working days after registered payment. Delivery time will vary depending on where in the country you are located. 

Uncollected packages

If your package is delivered to a collection point, you will have 14 days to pick up the package before it is returned. Uncollected packages are not covered by our returns policy.  

International Shipping

We ship internationally with Posten for 149 NOK/15 EUR per package without tracking. With tracking included the cost is 299 NOK/30 EUR. Delivery time: depends on the national post office. We cannot promise a certain delivery time abroad at the moment. 

Order processing time: 1-2 working days (usually within the day - our warehouse manager is a miracle worker!)

Changing your shipping info

If you for any reason need to change your shipping details, please contact us through the chat option or by email post@radicalbroccoli.com

Arrival notifications

As a customer, you are responsible for monitoring the status of your package. Radical Broccoli is not responsible for delivering the notification upon the packages arrival. If you are not at home at the agreed delivery time, do not pick up the goods or refuse to receive them, the goods will be returned. If you ask Posten Norge to return the item, and that you notify us in advance that you are exercising the right of withdrawal within the deadline, you must only pay for the shipping.

If you do not receive any shipping updates by email, please contact us at post@radicalbroccoli.com, and we will resolve the issue. 

Returns

If you for some reason would like to return your products, let us know at post@radicalbroccoli.com. Please state the reason for the desired return, and in case it is due to any error or deficiency, please document with photos. 

Shipping for your returns will be at your own cost, unless it is due to any error or deficiency from our side. 

For environmental reasons, we would like to have as few returns as possible :) Please ask all your questions before you purchase, so we can help you find the products that are perfect for you! 

Terms & conditions

Norsk

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Radical Broccoli, Løkkeveien 9d, 0253 Oslo, post@radicalbroccoli.com, 40637419, organisasjonsnummer 920 481 027, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen.

Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

English

1. Contract

The contract consists of these Sales Conditions, information given in the ordering solution, and any specially agreed conditions. In the event of a conflict between pieces of information, precedence goes to what has been specially agreed between the parties, as long as this does not conflict with mandatory legislation.

In addition, the contract will be complemented by relevant statutory provisions that regulate the pur- chase of goods between traders and consumers.

2. Parties

The seller is Radical Broccoli, Løkkeveien 9d 0253 Oslo, post@radicalbroccoli.com, +4740637419, organization number 920 481 027, and is designated in the following as the Seller.

The purchaser is the consumer who places the order, and is designated in the following as the Purchaser.

3. Price

The stated price for the good and services is the total price to be paid by the Purchaser. This price includes all taxes and additional costs. The Purchaser shall not be charged for any further costs of which the Seller has not informed the Purchaser before the purchase.

4. Conclusion of contract

The contract is binding for both parties as soon as the Purchaser has sent the order to the Seller.

However, a party is not bound by the contract if there are orthographical or typological errors in the offer from the Seller in the ordering solution of the online shop or in the Purchaser’s order, and the other party realised or should have realised that such an error was present.

5. Payment

The Seller may charge the Purchaser for the good from the time it is sent from the Seller to the Purchaser.

If the Purchaser uses a credit or debit card to make the payment, the Seller may hold the funds on the card when the order is placed. The card will be charged on the same day the good is sent.

If the Seller offers post-delivery invoicing, the invoice shall be issued when the good is dispatched. The due date shall be written on the invoice and must be a minimum of 14 days from when the Purchaser receives the delivery.
Purchasers under the age of 18 may not pay via post-delivery invoicing.

6. Delivery

Delivery has occurred once the Purchaser or his/ her representative has taken possession of the item.

If the delivery time is not stated in the ordering solution, the Seller shall deliver the good to the Purchaser within a reasonable time frame and no later than 30 days after the order is placed by the customer. The good shall be delivered to the Purchaser unless other, special arrangements are made between the parties.

7. Product risk

Product risk is assumed by the Purchaser as soon as the item is taken over by the Purchaser or his/ her representative in accordance with Section 6.

8. Right to cancel

Unless the contract is exempt from the right to cancel, the Purchaser may cancel the order in accordance with the Cancellation Act.

The Purchaser must inform the Seller that he/she will exercise this right within 14 days after the start of the cancellation period. This time limit includes all calendar days. If the period ends on a Saturday, Sunday or public holiday, the period will be extended until the next business day.

The deadline to exercise one’s right to cancel will be seen as met if notice is sent before the end of the cancellation period. The Purchaser has the burden of proof for demonstrating that the right has been asserted, and notice must therefore be submitted in writing (via the cancellation form, email or letter).

The cancellation period begins as follows:

  • In the purchase of individual goods, the cancellation period will begin on the day after the good is/goods are
  • If a subscription is being sold, or the contract contains the regular delivery of identical goods, the period begins on the day after the first shipment is received.
  • If the purchase consists of several deliveries, the period will begin on the day after the final delivery is

The cancellation period will be extended to 12 months after the end of the original period should the Seller not inform the Purchaser of the right to cancel and the standard cancellation form before the conclusion of the contract. This will also apply if information on terms and conditions, time limits and procedures for exercising the right to cancel is insufficient. However, if the trader gives this information during these 12 months, the cancellation period ends 14 days after the day the Purchaser received the information.

When the right to cancel is exercised, the good must be returned to the Seller within a reasonable amount of time and no later than 14 days after no- tice has been given on the intention to exercise the right. The Purchaser must cover the direct costs associated with returning the good, unless otherwise agreed or the Seller has not informed the Purchaser that he/she has to cover the return costs. The Seller may not set fees for the Purchaser’s use of the right to cancel.
The Purchaser may check or test the good in an appropriate manner in order to determine the nature, properties and function of the good without affecting the right to cancel. If the checking or testing goes beyond what is reasonable and necessary, the Purchaser may be responsible for any reduction in the good’s original value.

The Seller is obligated to pay back the purchase sum to the Purchaser without undue delay, and no later than 14 days after the Seller received notice on the Purchaser’s decision to exercise the right to cancel. The Seller has the right to retain the repayment until it has received the goods from the Purchaser, or until the Purchaser has documented that the goods have been sent back.

9. Delays and non-delivery

The Purchaser’s rights and time limit to make a claim
If the Seller does not deliver the good or delivers it late according to the terms of the parties’ contract, and this is not due to the Purchaser or to conditions on the part of the Purchaser, the Purchaser may, in accordance with Chapter 5 of the Consumer Purchases Act, withhold the purchase sum, de- mand performance of the contract, terminate the contract and/or demand compensation from the Seller, according to the relevant circumstances.
For demands of remedy for breach of contract, notice should be given in writing for the purposes of documentation (e.g. by email).

Performance

The Purchaser may affirm the purchase and demand performance from the Seller. The Purchaser may not however demand performance if there is a barrier to performance the Seller cannot overcome, or if performance would cause a great disadvantage or expense to the Seller that is out of proportion to the Purchaser’s interest in the performance. Should these obstacles be removed within a reasonable amount of time, however, the Purchaser may demand performance.
The Purchaser loses his/her right to demand performance if he/she waits an unreasonably long time to make the claim.

Termination

If the Seller does not deliver the good at the time set for delivery, the Purchaser shall call on the Seller to deliver within a reasonable additional time frame for performance. If the seller does not deliver the good within the additional time frame, the Purchaser may cancel the purchase

The Purchaser may however cancel the purchase immediately if the Seller refuses to deliver the good. This also applies to cases in which delivery at the agreed time was a decisive factor in the conclusion of the contract, or if the Purchaser has informed the Seller that the delivery time is a decisive factor.
If the item is delivered after the additional time frame set by the consumer or after the delivery time that was a decisive factor in the conclusion of the contract, termination must be asserted within a reasonable time frame after the Purchaser was informed of the delivery.

Compensation

The Purchaser may demand compensation for losses incurred as a result of the delay. However, this does not apply to cases in which the Seller can assert that the delay was due to obstacles outside the Seller’s control that could not have reasonably been fore- seen at the time the contract was concluded, could not have been avoided or the consequences of which could not have been overcome.

10. Defective goods

The Purchaser’s rights and time limit to give notice
If the good is defective, the Purchaser must notify the Seller that he/she wishes to invoke the defect within a reasonable amount of time after the defect was discovered or should have been discovered. The Purchaser is always considered to have given timely notice if it occurs within two months after the defect was discovered or should have been discovered. Notice may be given no later than two years after the Purchaser took possession of the good. If the good or parts of it are meant to last considerably longer than two years, this deadline is extended to five years.

If the good has a defect and this is not due to the Purchaser or to conditions on the part of the Purchaser, the Purchaser may, in accordance with Chapter 6 of the Consumer Purchases Act, withhold the purchase sum, choose between repair and replacement, demand a price reduction, demand that contract be terminated and/or demand compensation from the Seller, according to the relevant circumstances.

Notice should be given to the Seller in writing.

Repair or replacement

The Purchaser may choose between having the defect repaired or the delivery of an equivalent item. The Seller may however oppose the Purchaser’s claim if carrying out the claim is impossible or causes the Seller to incur unreasonable expenses. Repair or replacement shall be performed within a reason- able amount of time. The Seller does not as a rule have the right to more than two attempts to cure for the same defect.

Price reduction

The Purchaser may demand a suitable price reduction if the good is not repaired or replaced. This means that that relation between the reduced and originally agreed price corresponds to the relation between the item’s value in defective condition and the condition according to the original contract. If special circumstances call for it, the price reduction may instead correspond to the defect’s impact on the Purchaser.

Termination

If the good is not repaired or replaced, the Purchaser may also cancel the purchase in cases where the defect is not immaterial.

11. Seller’s rights in case of Purchaser’s breach of contract

If the Purchaser does not pay or otherwise fulfil his/her duties according to the contract and/or the law, and this is not due to the Seller or to conditions on the part of the Seller, the Seller may, in accordance with the rules in Chapter 9 of the Consumer Purchases Act, withhold the good, demand performance of the contract, terminate the contract and demand compensation from the Purchaser, according to the relevant circumstances. The Seller may also, according to the relevant circumstances, charge interest for late payment, a collection fee and a reasonable fee for uncollected goods.

Fulfilment

If the Purchaser does not pay, the Seller may affirm the purchase and demand that the Purchaser pay the purchase sum. If the good is not delivered, the Seller will lose its right if it takes an unreasonably long time to make the claim.

Termination

Upon significant non-payment breach or any other significant breach by the Purchaser, the Seller may terminate the contract. However, the Seller may not terminate the contract after the purchase sum has been paid. The Seller may also terminate the purchase if the Purchaser does not pay within a reasonable additional time frame for fulfilment set by the Seller.

Interest relating to late payment/collection fee. If the Purchaser does not pay the purchase sum specified in the contract, the Seller may charge interest on the purchase sum according to the Act Relating to Interest on Overdue Payments. In cases where payment is not made, the debt may be sent for collection after a warning has been issued, and the Purchaser may then be held responsible for fees according to the Act relating to Debt Collection and Other Debt Recovery.

Fees for uncollected, non-prepaid items

If the Purchaser fails to collect unpaid goods, the Seller may charge the Purchaser a fee. The fee shall at maximum cover the Seller’s actual expenses for delivering the good to the Purchaser. Purchasers under 18 years of age cannot be charged this fee.

12. Warranties

Warranties given by the Seller or manufacturer give the Purchaser additional rights beyond those mandatory rights he/she has by mandatory law. Thus, a warranty does not imply any limitation on the Purchaser’s right to give notice or make claims in case of delay or defect according to Sections 9 and 10.

13. Personal data

The Seller is the party responsible for handling collected personal data. Unless the Purchaser consents otherwise, the Seller may only obtain and store whatever personal data is necessary for the Seller to complete its duties according to the con- tract. The Purchaser’s personal data shall only be given to others if this is necessary for the Seller to fulfil the contract with the Purchaser, or in cases where this is required by law.

14. Conflict resolution

Claims must be directed to the Seller within a reasonable time frame in accordance with Sections 9 and 10. The parties shall attempt to resolve any disputes out of court. If this is not successful, the Purchaser may contact the Consumer Council of Norway for mediation. The Consumer Council may be reached on (+47) 23 400 500 or at www.forbrukerradet.no